Przeglądarka, z której korzystasz ma wyłączoną obsługę JavaScript. Prosimy, włacz obsługę JavaScript, by ulepszyć wyświetalnie.

Nie tylko dla przyrodników!

oferta na rok 2024

o Nadmorskich Warsztatach Przyrodniczych w skrócie

Zapraszamy uczniów i nauczycieli wszystkich typów szkół nad piękne polskie morze!

Mikołajek nadmorski (Eryngium maritimum)

Kormoran zwyczajny (Phalacrocorax carbo sinensis)

Uczniowie zdobędą umiejętność rozpoznawania organizmów żyjących na plaży.

Uczestnicy zajęć wnikną w świat fascynującej grupy ssaków - nietoperzy.

Uczniowie nauczą się rozróżniać gatunki roślin i zbiorowiska roślinne, w tym rośliny chronione i lecznicze.

Uczestnicy w ramach zajęć zwiedzą największą w Polsce kolonię kormoranów.

Nasze Warsztaty

to in­ter­dys­cy­pli­nar­na edu­ka­cja te­re­no­wa po­łą­czo­na z wy­po­czyn­kiem. Za­ję­cia pro­wa­dzą pro­fe­sjo­na­liś­ci-pas­jo­na­ci, któ­rzy na co dzień pra­cu­ją w za­wo­da­ch zwią­za­nych z przy­ro­dą. Te­ma­ty za­jęć do­bra­no tak, by mło­dzież po­sze­rzy­ła wie­dzę i umie­jęt­noś­ci ob­ję­te szkol­ny­mi pro­gra­ma­mi na­u­cza­nia. Pro­fil za­jęć do­pa­so­wy­wa­ny jest do po­ry ro­ku i wa­run­ków po­go­do­wych w myśl za­sa­dy: nie ma złej po­go­dy – jest tyl­ko nie­od­po­wied­ni ubiór!

Kąty Rybackie

miej­sco­wość, w któ­rej od­by­wa­ją się War­szta­ty, po­ło­żo­na jest u na­sa­dy Mie­rzei Wiś­la­nej. Gru­py kwa­te­ru­ją w oś­rod­ku wy­po­czyn­ko­wym od­da­lo­nym za­led­wie 1 km od mo­rza i je­dy­nie 200 m od Za­le­wu Wiś­la­ne­go. Do dys­po­zy­cji uczes­tni­ków jest bo­is­ko, miej­sce na og­nis­ko, świet­li­ca (moż­li­wość zor­ga­ni­zo­wa­nia dys­ko­te­ki) oraz plac zabaw.

Uczestnicy zajęć

  • zwie­dzą naj­wię­kszą w Pol­sce ko­lo­nię kor­mo­ra­nów i po­zna­ją ga­tun­ki pta­ków ży­ją­cych nad morzem
  • zdo­bę­dą umie­ję­tność roz­po­zna­wa­nia or­ga­ni­zmów ży­ją­cych na plaży
  • na­u­czą się roz­róż­niać ga­tun­ki roś­lin i zbio­ro­wi­ska ro­ślin­ne, w tym ro­śli­ny chro­nio­ne i lecz­ni­cze, zbio­ro­wi­ska szu­wa­ro­we oraz bór nadmorski
  • wni­kną w świat fas­cy­nu­ją­cej gru­py ssa­ków - nietoperzy
  • na­u­czą się prak­tycz­ne­go po­słu­gi­wa­nia ma­pą topograficzną
  • po­zna­ją wła­ści­woś­ci su­che­go lodu
  • polubią owady
  • do­wie­dzą się, jak pow­stał bur­sztyn, w ja­ki spo­sób się go obra­bia i jak od­róż­nić go od bur­szty­nu sztucznego (zajęcia dodatkowe).

Nasi Partnerzy

  • Gdański Klub Podróżnika
  • safari