Przeglądarka, z której korzystasz ma wyłączoną obsługę JavaScript. Prosimy, włacz obsługę JavaScript, by ulepszyć wyświetalnie.

Nie tylko dla przyrodników!

oferta na rok 2023

Dojazd i okolica

Dojazd do Kątów Rybackich

Sposób pierwszy

Naj­wy­god­niej moż­na do­je­chać wy­na­ję­tym przez gru­pę au­to­bu­sem. Je­dzie­my tak jak do Kry­ni­cy Mor­skiej. Nie ma in­nej dro­gi, mu­si­my je­chać przez Ką­ty Ry­bac­kie. Mniej wię­cej w po­ło­wie wsi mi­nie­my po pra­wej stro­nie dro­gi dro­go­wskaz kie­ru­ją­cy w le­wo na pla­żę i do koś­cioła (my je­dzie­my pros­to), za około 200-300 m, na wy­so­koś­ci mu­zeum i por­tu (po pra­wej stro­nie) skrę­ca­my w le­wo w ul. Por­to­wą (u­wa­ga: wą­ska u­li­ca) - tak jak do o­środ­ka wy­po­czyn­ko­we­go Re­laks (ta­bli­ca). Naj­le­piej jed­nak - do­je­żdża­jąc do Ką­tów Ry­bac­kich - za­dzwo­nić na nu­mer 606 208 219 (p. To­masz Te­ren­dy) a zos­ta­nie­cie Pań­stwo po­kie­ro­wa­ni we wła­ści­we miej­sce. Od­ra­dza­my jaz­dę dro­gą wo­je­wódz­ką nr 501 przez So­bie­sze­wo i Świ­bno (prom na Wiśle).

Sposób drugi

Przy­jeż­dża­my po­cią­giem do sta­cji Gdańsk Głów­ny (rozkład jazdy pociągów). Po­dróż kon­ty­nu­uje­my au­to­bu­sem PKS (rozkład jazdy autobusów PKS). Ce­na bi­le­tu do Ką­tów Ry­bac­kich wy­no­si około 15-20 zł, kie­ru­nek Kry­ni­ca Mor­ska. Dwor­ce PKP i PKS są po­ło­żo­ne obok sie­bie. Ten spo­sób po­dró­żo­wa­nia po­le­ca­my ma­łym gru­pom. Gru­pom licz­niej­szym po­le­ca­my wy­na­ję­cie au­to­bu­su na tra­sę z dwor­ca PKP w Gdań­sku do Ką­tów Ry­bac­kich. Pro­po­no­wa­ni prze­woź­ni­cy: An­drzej Ko­wa­lik, tel. 55 247 80 16, 608 075 768; Ma­rian Kacz­ma­rek, tel. 601 958 078; PKS No­wy Dwór Gdań­ski, tel. 55 239 62 60; PKS Gdańsk, tel. 58 301 25 15.

Mapa okolic Kątów Rybackich

Atrakcje turystyczne

Grupom pozostającym dłużej w Kątach Rybackich polecamy:
 • Gdańsk (54 km) - zwiedzanie Głównego Miasta. Obsługa przewodników:
  1. PTTK w Gdańsku, tel. 58 301 48 18
  2. Adam Michalak, tel. kom. 601 234 169, tel./fax: 58 719 83 60, www
  3. Iwona Karpińska, tel. kom. 697 701 959, fax: 58 552 17 61, www
 • Gdynia (76 km) - szczególnie polecamy przyrodniczą atrakcję: Akwarium Gdyńskie. Istnieje możliwość zamówienia lekcji w Akwarium, tel. 58 621 70 21, w. 38 lub 35
 • Malbork (48 km) - Zamek krzyżacki, tel. 55 647 09 76, 55 647 09 78 (kasy biletowe)
 • Frombork (74 km) - Gotycka katedra, Muzeum Kopernika (planetarium, wahadło Foucaulta, Muzeum Historii Medycyny z ogrodem roślin leczniczych). Przewodnik: Edward Urbanowicz, tel. 604 193 492
 • Żuławy Wiślane - Wycieczka po niezwykle ciekawej krainie. Obsługa przewodnika: PTTK w Elblągu, tel. 55 641 12 96
 • Sztutowo (6 km) - Muzeum-obóz koncentracyjny Stutthof, tel. 55 247 83 53, 55 247 83 58
 • Kąty Rybackie - Muzeum Zalewu Wiślanego, tel. 55 247 87 77; Rejsy po Zalewie Wiślanym; rezerwat kormoranów
 • Siekierki (9 km) - Rezerwat leśny „Buki Mierzei Wiślanej”
 • Przebrno (8 km) - Dawna granica między Wolnym Miastem Gdańskiem a Prusami Wschodnimi
 • Mikoszewo (20 km) - Ujście Wisły i rezerwat ornitologiczny „Mewia Łacha”
 • Krynica Morska (15 km) - Kąpielisko, latarnia morska.